ПОЧЕТНА
О КОТРАЖИ
О ШКОЛИ
ПОПИСИ
РОДОСЛОВИ
ОКОЛНА МЕСТА
РАЗНО
КОНТАКТ

Share  

О школи

     10. Јула 1912. године кмет Котрашки Миленко Милановић упутио је министру просвете и црквених послова следеће писмо:

     Господине министре,
     Од 1875. године село Котраже слало је своју децу у школу страгарску.
     Ну, пошто се сваке године показује већи број деце за школовање, а то се деца не могу сва примити за школовање услед малог простора учионице.
     У школу се примају само ученици они који су највећи број година за школовање,а то је услед хрђавог терена самога места до доласка у школу.
     Село Котража удаљено је од школе страгарске 5-6 километара, деца која посећују школу више пута услед елементарних случајева ноћивају у школи страгарској, а то зато што не могу да пређу реку Сребрницу и Јасеницу и остале бујне потоке.
     Сељани села Котраже увидели су да многи ученици - ђаци остају нешколовани а услед хрђавог пута и прелаза река и потока, и зато је се село - грађанство постарало те је у својој средини селу Котражи подигло једну скромну кућу од тврде грађе са три оделења и два подрума за привремену школу која подпуно одговара прописима који се тражи за привремену школу.
     Зато учтиво и покорно молимо господина министра просвете и црквених послова да нам изволи одобрити привремену школу са том обавезом да ћемо у остављеном року подићи нову прописну и по плану учионицу, а ова привремена учионица која је већ подигнута остаће за стан наставника.
     Све потребе што школи потребује набавићемо до 15. Септембра ове 1912. године.
     На случај да господин министар просвете и црквених послова сумња у исцитиране наводе, може одредити комисију за преглед зграде. Ну, унапред извештавам господина министра да је једно оделење где намеравамо учионицу да привремено буде дужина собе шест метара унутрашњост, а ширина собе четири ипо метра,висина исте собе три метра од патоса до тавана - плафона.
     Друга соба за канцеларију исте школе привремене дужина је исте четири метра, а ширина исте три метра, а висина три метра. Чекаоница - соба пред привременом школом и канцеларијом дужина је исте четири метра а ширина четири метра, висина три метра.
     Под истом учионицом налазе се два оделења која могу бити и подруми а могу бити и собе јер је терен на самом земљишту без укопавања у земљу на тврдој подлози без икакве влаге а са прониским прозорима осветлени и то једно је оделење од три и четири метра а друго од четири и четири метра а висина неких од по два ипо метра.
     Село котраже има пореских глава преко 160, и обавезује се да ће само село школу издржавати, а она припада под школску политичку општину страгарску.
     Да имамо довољно број ученика подносимо (под) списак ученика надлежног свештеника у коме има да се упишу у I разред 28.А у школу страгарску има ученика из села Котраже који су прошли из I у II 8 ученика из IIи у III 5, из III у IV 7, свега 20 ученика које подносимо извешће од управитеља страгарске школе.
     А да је заиста село Котража удаљено од школе страгарске 5 километара, и да је сам управитељ мишљења да је необходно нужно да се у селу Котражи подигне нова учионица - школа, и такав извештај налази се у архиви министарства просвете и црквених послова, који се извештај шаље министраству сваке године.
     Зато се учтиво и покорно обраћамо Вама господине министре учтиво ве и покорно молимо да нам отворите привремену школу у овој кући селској и одредите рок решењем вашим у коме року сељани села Котраже требају да подигну учионицу по пропису и плану , с тим да ова кућа остане за наставника стан пошто одговара подпуно здравственој потреби, а и на лепом је месту и положају.
     Надамо се задовољењу

     Већ 11. Јула 1912 министар просвете доноси следећу наредбу:

     Окружном начелству
     Крагујевац

     Нека Начелство одреди комисију која ће прегледати зграду за привремену школу и изабрати земљиште за нову школску зграду у Котражи.

     Грађевински одсек Начелства округа крагујевачког 12. Јула 1912. је решењем број 943 одредило комисију за преглед зграде.
     По том решењу 8. Августа комисија је прегледала зграду

     Комисијски извештај
     Начелству округа Крагујевачког

     Према решењу начелства окружног од 13. Јула тек. год. 943 извршили смо на дан 8. Августа т. год. преглед зграде за привремену школу села Котраже, среза јасенићког, па смо нашли:
     1) Зграда је нова коју је подигло село на свом плацу у намери да им послужи за привремену школу у прво време, а доцније за стан учитељев пошто је исти плац изабрат од стране комисије за сталну школу.
     2) Ова зграда зидана је од тврдог материјала са подрумом - сутереном под зградом, која са доње стране због погнутог терена има висок сокл.Састоји се од три оделења: предсобљем, собом намењеном за учионицу и собом за канцеларију учитељеву.Распоред оделења и њихова величина види се из приложене основе ове зграде.
     3) У прво време моћи ће ово село дати до 30 ученика и с тим ће зграда моћи да послужи за привремену школу у толико пре што је плац за нову школу већ комисијски одређен и што су чланови комисије уверени да ће ово село моћи ускоро подићи сталну школску зграду.Сем овога деца су овог села школована до сад у Страгарима, које је и доста удаљено и због .... терена тамо отежано долажењу деце у школу, да су деца овог села са тешком муком школу похађала, или је нимало нису ни похађала.
      Зграда је је сува, здрава и довољно осветљена.Воде пијаће има у ..... и могла би према томе одговарати и хигијенским условима, који су потребни за привремену школу.
     На основу овога мишљења смо да ову зграду треба примити за привремену школу, која привременост, могла би трајати 3 - 4 године у ком међу времену дужни би били сељани подићи нову - сталну школу.

     8. Августа 1912.г.
     
     Чланови комисије:
     -референт окр. школ. одбора
     Милутин Николић
     -управитељ школе страгарске
     Гаврил Лазаревић
     -окр. инжењер
     Андра Вељковић
     -лекар среза јасеничког
     др Ј Радоиковић
     -писар среза јасеничког
     Св Поповић
     -пред. општине страгарске
     Вел Калановић
     -школски одборници
     Јеврем Јовичић
     Велимир С Максимовић