ПОЧЕТНА
О КОТРАЖИ
О ШКОЛИ
ПОПИСИ
РОДОСЛОВИ
ОКОЛНА МЕСТА
РАЗНО
КОНТАКТ


Имања краљевског дома Карађорђевића

Вања Панић 2003.®

Овај текст је заштићен ауторским правом

Уколико имате проблема са читањем документа,инсталирајте фонт arial cirilica

 

U SRBIJI

U BEOGRADU

     DVOR DEDIWE I BELI DVOR

     KU]A U KRUNSKOJ BR.7

     KU]A U SARAJEVSKOJ 37

     KU]A U KRAQA ALEKSANDRA BR.24

     KU]A U JEVREMOVOJ 54

     VILA U RUMUNSKOJ BR.1-3,TOP^IDERSKI VENAC 6

     VILA U TOLSTOJEVOJ BR.2

     \A^KA TRPEZA KRAQICE MARIJE NA TA[ MAJDANU (ABEDAREVA 1)

     EKONOMIJA U TOP^IDERU

     BA[TA U RAKOVICI

 U TOPOLI

     ZADU@BINA KRAQA PETRA I KARA\OR\EVI]A

 U SOKO BAWI

     KRAQEVE LIVADE-VRELO-BARUXIJA

     POPOVICA

U SREZU ZVI[KOM

     PREDUZE]E NERESNICA-GLOGOVAC

     RUDNIK ZLATA

     RUDNIK ZLATA

     FABRIKA ZA PRERADU ZLATA

     RUDNIK UGQA

     RUDNIK UGQA

U SREZU KRAJINSKOM

     FABRIKA ZA PRERADU ZLATA

     RUDNIK UGQA

U CRNOJ GORI

      MILO^ER

     KU]A NA CETIWU

     DVORAC LESKOVAC

     CRNO JEZERO NA @ABQAKU (OSREDAK)

     VEQI RT

U SLOVENIJI

      DVORAC NA BOHIWU

     DVORAC U KAMNI^KOJ BISTRICI

     DVORAC BRDO KOD KRAWA

     LETOVALI[TE ME@AKLI

     VILA SUVOBOR NA BLEDU

U BOSNI

      DVORAC HAN PESAK

U MAKEDONIJI

      DVORAC I IMAWE DEMIR KAPIJA

 

 

IMAWA U SRBIJI

 BEOGRAD

DVOR DEDIWE I BELI DVOR 

VLASNIK:

W.V.K.ALEKSANDAR

POVR[INA:

BROJ PARCELE:

ISTORIJAT-OPIS IMAWA:

OPIS IMAWA:

  DVOR DEDIWE GRA\EN JE OD 1924-1929.GODINE, SA PRATE]IM OBJEKTIMA:

     ZGRADA DVORSKE STRA@E

     PRIJAVNA ZGRADA

     EKONOMSKA ZGRADA

     ZGRADA KUHIWE

     OTVORENI BAZEN SA BELIM PAVIQONOM

     KONCERTNA DVORANA SA PERGOLOM

     CRKVA SV.ANDRIJA PRVOZVANI

     SEOSKA KU]A

 

  BELI DVOR GRA\EN OD 1934-1937.GODINE, SA PRATE]IM OBJEKTIMA:

     ZGRADA KUHIWE

     GARA@A

 

PROCEWENA VREDNOST 1934.:

81 330 000 DINARA

IZMENE OD 1941.:

STAWE 1946.:

PROCEWENA VREDNOST 1946.:

58005000 DIN

DODEQENO 1947.:

SADA[WE STAWE:

KU]A U KRUNSKOJ 7 

VLASNIK:

W.V.K.ALEKSANDAR (W.K.V.PETAR, TOMISLAV I ANDREJ KARA\OR\EVI] PO 1/3)

POVR[INA:

20 ARI,63 METRA

BROJ PARCELE:

600 Z.K.UL.627 K.O.BEOGRAD 5

ISTORIJAT-OPIS IMAWA:

KU]A SA KU]I[TEM (^ETIRI JEDNOSOBNA STANA)

PET POMO]NIHZGRADA

PRE, KAO I ZA VREME RATA ZGRADA JE SLU@ILA ZA STANOVE DVORSKIH SLU@BENIKA.

PROCEWENA VREDNOST 1934.:

3 100 000 DINARA.

IZMENE OD 1941.:

KU]A JE O[TE]ENA PRILIKOM OSLOBA\AWA I PRILIKOM SAVEZNI^KOG BOMBARDOVAWA. KOMANDA POZADINE M.N.O. ZAUZELA JE ZGRADU 15.9.1945. ZA SME[TAJ GARA@E I AUTOMOBILSKE RADIONICE (AUTO ^ETA). KOMANDA POZADINE JE U DVORI[TU IZGRADILA [UPE I JEDNU RADIONICU.

STAWE 1946.:

^ETIRI STANA OD PO JEDNE SOBE I KUHIWE

BARAKA SA JEDNOM OZIDANOM SOBOM

PROCEWENA VREDNOST 1946.:

DODEQENO 1947.:

PLANSKOJ KOMISIJI NR SRBIJE, ZA POTREBE UREDA ZA KONTROLU MERA

SADA[WE STAWE:

KU]E SRU[ENE,NA PLACU PODIGNUTA STAMBENA ZGRADA

 

KU]A U SARAJEVSKOJ 37 

VLASNIK:

W.K.V.PETAR, TOMISLAV I ANDREJ KARA\OR\EVI] PO 1/3

POVR[INA:

14 ARI 43,50 M

BROJ PARCELE:

1323 Z.K.UL. 627 K.O.BEOGRAD 5

PROCEWENA VREDNOST 1934.:

920 000 DINARA

ISTORIJAT-OPIS IMAWA:

SLU@ILA JE KAO DVORSKA VE[ERNICA, DA BI KASNIJE BILA PREURE\ENA ZA STANOVAWE SLU@BENIKA UPRAVE DVORA.

IZMENE OD 1941.:

PREMA IZVE[TAJU G. MILANA GAVRILOVI]A ^INOVNIKA I STANARA OVE ZGRADE,U TOKU 1941.ZGRADA JE MALO O[TE]ENA [RAPNELOM.

STAWE 1946.:

PROCEWENA VREDNOST 1946.:

DODEQENO 1947.:

I.N.O. BEOGRADA

SADA[WE STAWE:

KU]E SRU[ENE,NA PLACU PODIGNUT HOTEL TURIST

 

KU]A U KRAQA ALEKSANDRA 24 

VLASNIK:

W.V.K.ALEKSANDAR (W.K.V.PETAR, TOMISLAV I ANDREJ KARA\OR\EVI] PO 1/3)

POVR[INA:

14 ARI

BROJ PARCELE:

583 Z.K.UL.627 K.O.BEOGRAD 5

ISTORIJAT-OPIS IMAWA:

U KU]I JE JEDNO VREME STANOVAO PRINC PAVLE. PRE RATA PA DO OSLOBO\EWA, KU]A JE BILA IZDATA KANCELARIJI KRAQEVSKIH ORDENA.

PROCEWENA VREDNOST 1934.:

2 640 000 DINARA

IZMENE OD 1941.:

U 1941. O[TE]EN KROV OD ZAPAQIVE BOMBE. OD 20.10. 1944.DO 4. 1945. U ZGRADI SU POVREMENO STANOVALE RAZNE JEDINICE J.A., KADA SE TU USELILA INTENDANTURA KOMANDE POZADINE. NAME[TAJ JE RAZNET U MINISTARSTVO ZA INFORMACIJE D.F.J. I INVALIDSKI DOM NA VILSONOVOM TRGU, DOK JE MAWI DEO OSTAO. SVA ARHIVA KANCELARIJE KRAQEVSKIH ORDENA JE IZBA^ENA U DVORI[TE, A ODATLE PRODATA KAO STARA HARTIJA.

STAWE 1946.:

OPIS IMAWA

  KU]A SA DVORI[TEM

     [EST SOBA

     DEVOJA^KA SOBA

     KUPATILO

     PREDSOBQE

     PODRUM ISPOD ZGRADE

  SPOREDNA KU]A

     ^ETIRI MAWA STAMBENA ODEQEWA I KUHIWA

   BARAKA VELI^INE 15Х6 METARA (MAGACIN)

TOKOM BOMBARDOVAWA 1941. O[TE]EN JE KROV GLAVNE ZGRADE. DO 1945.KU]U JE KORISTILA I ZA WU PLA]ALA ZAKUP KANCELARIJA KRAQEVIH ORDENA. U TOKU RATA IMAWE JE ZAUZELA INTENDANTURA KOMANDE POZADINE M.N.O, A OD 15.9.1945. KORISTILA JE BAZA GRADA BEOGRADA ZA MAGACIN EKONOMSKOG ODSEKA BAZE (ZA OFICIRSKE PORODICE).

PROCEWENA VREDNOST 1946.:

DODEQENO 1947.:

MINISTARSTVU NARODNE ODBRANE FNRJ, ZA POTREBE VOJNO NABAVQA^KOG PREDUZE]A

SADA[WE STAWE:

KU]E SRU[ENE, NA PLACU PODIGNUTA STAMBENA ZGRADA.

 

KU]A U GOSPODAR JEVREMOVOJ 54 

VLASNIK:

W.K.V.KRAQEVI] \OR\E

POVR[INA:

321,7 m

BROJ PARCELE:

1575 Z.K.UL.285 K.O.BEOGRAD 1

ISTORIJAT-OPIS IMAWA:

PROCEWENA VREDNOST 1934.:

IZMENE OD 1941.:

STAWE 1946.:

PROCEWENA VREDNOST 1946.:

DODEQENO 1947.:

SADA[WE STAWE:

VILA U RUMUNSKOJ 1-3,TOP^IDERSKI VENAC 6 

VLASNIK:

KWEGIWA OLGA

POVR[INA:

1 HEKTAR 43 ARA 54,50 METARA

BROJ PARCELE:

180 Z.K.UL.466 (TOP^IDERSKI VENAC 6),181 Z.K.UL.466 (RUMUNSKA 3) KO.BEOGRAD 7

ISTORIJAT-OPIS IMAWA:

PLAC SE NALAZI NA UGLU ULICA RUMUNSKE I TOP^IDERSKI VENAC. UPRAVNIK DVORA BRIGADNI GENERAL JOVAN LEKO JE PO OVLA[]EWU KWEGIWE OLGE KUPIO 25.3.1940. GODINE OD BEOGRADSKE ZADRUGE A.D. GORE POMENUTE PARCELE ,T.J. KU]U SA KU]I[TEM U UKUPNOJ POVR[INI OD 1 Na,43 A i 54.5 M. NEPOKRETNOST JE PLA]ENA NOVCEM KNEZA PAVLA, NA IME KWEGIWE OLGE, A U IZNOSU OD 3.732.170 DINARA. UGOVOR JE POTVR\EN KOD SRESKOG SUDA ZA GRAD BEOGRAD POD BROJEM OV 3511/40, A NEPOKRETNOST JE KWI@ENA NA IME KWEGIWE OLGE. U APRILU 1940. PLA]EN A JE OP[TINSKA, DR@AVNA I TAKSA NA UGOVOR U IZNOSU OD 261.450 DINARA. VE] U JUNU 1940. IMAWE JE PO^ELO DA DONOSI PRIHOD. INTENDANTURI DVORA JE SA OVOG IMAWA PRODATO 46 Kg TRE[AWA.

PROCEWENA VREDNOST 1934.:

IZMENE OD 1941.:

ZA VREME RATA NA IMAWU SU BILI NEMCI. PRILIKOM SAVEZNI^KOG BOMBARDOVAWA KU]A JE DEMOLIRANA

STAWE 1946.:

OPIS IMAWA:

KU]A SA STRUJOM I VODOM (NAMEWENA ZA STANOVAWE RADNIKA I OSOBQA KOJI RADE NA IMAWU)

       DVE SOBE 4Х4 M

       PREDSOBQE 4Х4 M

       KUHIWA 4Х2,5 M

       TERASA 3Х1,2 M.

  POSEBNO POKRIVENI LETWIKOVAC 4Х4M SA BETONSKIM PODOM

  POSEBAN KLOZET U DVORI[TU

  POSEBAN ZIDANI @IVINARNIK I GOLUBARNIK

  VINOGRAD

       1 900 ^OKOTA

  VO]WAK

       66 BRESAKA

       15 ORAHA

       14 KAJSIJA

       6 BADEMA

       2 JABUKE

       3 TRE[WE

       4 VI[WE

       6 KRU[AKA

       20 [QIVA

       2 DUDA

       3 DUWE

  POVRTWAK

  WIVA

POSLE PROPALE LICITACIJE ZA DAVAWE POD ZAKUP, IMAWE JE DATO NA UPOTREBU UDRU@EWU RATNIH INVALIDA U BEOGRADU 1.4. 1946. NA GODINU DANA.

PROCEWENA VREDNOST 1946.:

DODEQENO 1947.:

PREDSEDNI[TVU VLADE FNRJ,OP[TEM ODEQEWU

SADA[WE STAWE:

KU]A JE SRU[ENA, KROZ IMAWE JE PROBIJEN PUT DO ULAZA U CRNOGORSKU VILU. SVEDOK NEKADA[WEG STAWA JE HRVAT KOJI @IVI U BOSANSKOJ VILI.

 

VILA U TOLSTOJEVOJ 2 

VLASNIK:

W.K.V. TOMISLAV KARA\OR\EVI]

POVR[INA:

90 ARI 62,60 M

BROJ PARCELE:

267,268 Z.K.UL.571

ISTORIJAT-OPIS IMAWA:

19.10.1932.W.V.K. ALEKSANDAR JE OVLASTIO G.JOVANA TODOROVI]A, ADVOKATA IZ BEOGRADA DA MO@E U WEGOVO IME KUPITI IMAWE IN@EWERA MILORADA DIMITRIJEVI]A NA TOP^IDERSKOM BRDU U UL.TOLSTOJEVOJ 2 (PRIJEDORSKOJ/[ENOINOJ) ZA MALOLETNOG SINA KRAQEVI]A TOMISLAVA. 1936.KUPQENO JE OP[TINSKO IMAWE KOJE JE PRIDODATO POSTOJE]EM. 16.10.1933.PO^ELA JE IZGRADWA KOJA JE TRAJALA DO 30.9.1934. NA IMAWU JE BILA VILA KOJOJ JE DODAT SPRAT,SAZIDANA JE JEDNA NOVA VILA I JEDNA ZGRADA.

OPIS IMAWA 1935.:

     STARA VILA-16 SOBA ZA STANOVAWE I 21 POMO]NA PROSTORIJA

          SUTEREN 316,16 M

          PRIZEMWE 316,16 M

          SPRAT 316,16 M

          MANSARDA 243 M

          UKUPNO 1191,48 M

     NOVA VILA-14 SOBA ZA STANOVAWE I 13 POMO]NIH PROSTORIJA

          SUTEREN 188,64 M

          PRIZEMQE 188,64 M

          MANSARDA 131,46 M

          UKUPNO 509,34 M

     GARA@A 118,96 M - 3 ODEQEWA ZA STANOVAWE I ODEQEWE ZA SME[TAJ AUTOMOBILA                                                                                                                                                                                                                                         

     VO]WAK

NA IMAWU JE DO 1935. STANOVAO PRINC PAVLE, OD 1935-1939.PRINC ALBERT. OD 1939-1941.KU]A JE BILA PRAZNA.

PROCEWENA VREDNOST 1934.:

NIJE PROCEWENA

IZMENE OD 1941.:

1941. JE ZAUZIMAJU NEMCI, KOJI SU DOBAR DEO NAME[TAJA RAZNELI. PRILIKOM OSLOBA\AWA STRADALA JE VE]A ZGRADA (BIBLIOTEKA). TOKOM 1945.ZGRADU JE POVREMENO NASTAWIVALA VOJSKA. KADA SE VOJSKA ISELILA @ELEZNI^KA DE^JA BOLNICA JE PO RE[EWU I.N.O. BEOGRADA ODNELA SAV PREOSTALI INVENTAR U DOM GOSPO\A. U PRAZNE PROSTORIJE SE USELIO DOM BEZPRIZORNE @ENSKE DECE I I.N.O. GRADA BEOGRADA.

STAWE 1946.:

PROCEWENA VREDNOST 1946.:

DODEQENO 1947.:

PREDSEDNI[TVU VLADE FNRJ, OP[TEM ODEQEWU

SADA[WE STAWE:

  DVE VELIKE VILE

  ZGRADA ZA GARA@U

  DVE MAWE ZGRADE

  VINOGRAD

  VO]WAK

 

TRPEZA KRAQICE MARIJE NA TA[ MAJDANU (ABEDAREVA 1) 

VLASNIK:

W.K.V.KRAQICA MARIJA

POVR[INA:

3000 m

BROJ PARCELE:

1935/4 Z.K.UL.4372 K.O.BEOGRAD 1

ISTORIJAT-OPIS IMAWA:

27.MAJA 1939. OD 11.50-13.00 ODR@ANA JE PRVA SEDNICA UPRAVE TRPEZE W.V. KRAQICE MARIJE. SASTANKU JE PRISUSTVOVALO 12 GOSPO\A. NAREDNA SEDNICA JE ODR@ANA TAKO\E U DVORU NA DEDIWU, 20.OKTOBRA ISTE GODINE. BILE SU PRISUTNE GOSPO\E M.GRUJI], BOGDANOVI], NEDI] I ATANACKOVI]. NEDUGO ZATIM, 29.OKTOBRA U 11.30 KRAQICA MARIJA JE POLO@ILA KAMEN TEMEQAC I POTPISALA OSNIVA^KU POVEQU. POLAGAWU TEMEQA PRISUSTVOVALA JE I KWEGIWA OLGA, A UZ ^INODEJSTVO W.S. PATRIJARHA.

ZGRADA JE BILA NAMEWENA ZA \A^KU TRPEZU @ENSKE GIMNAZIJE.

VREDNOST IZGRADWE DO 1940:

2 065 683,57 DINARA

IZMENE OD 1941.:

RAT JE ZATEKAO OZIDANU I POKRIVENU ZGRADU. NIJE BILO PREGRADNIH ZIDOVA NI STEPENICA. U TOKU OSLOBA\AWA BEOGRADA, ZGRADA JE JAKO O[TE]ENA. PO[TO SU JE NEMCI OD 1944. KORISTILI KAO MAGACIN ZAPAQIVOG MATERIJALA, CELA ZGRADA JE IZGORELA. TAVANICE I KROV SU SE SRU[ILI, A ZIDOVI POPUCALI.

STAWE 1946.:

PROCEWENA VREDNOST 1946.:

1 920 771,63 DINARA

DODEWENO 1947.:

FILMSKOM PREDUZE]U AVALA POD RUKOVODSTVOM MINISTARSTVA PROSVETE SRBIJE

SADA[WE STAWE:

ZGRADA RTS

 

SOKO BAWA

VRELO - BARUXIJA 

VLASNIK:

KRAQ PETAR PRVI

POVR[INA:

5 HA 27 A 95 M (6HA 24 A 20 M)

BROJ PARCELE:

3374 , 3375 POSEDOVNI LIST 794 K.O. SOKO BAWA

ISTORIJAT-OPIS IMAWA:

IMAWE SE SASTOJI OD ^ETIRI WIVE KOJE JE KUPIO KRAQ PETAR OD DRAGOQUBA TRIPKOVI]A, DIMITRIJA ..?NOVI]A I GAVRILA STANKOVI]A. PREDMETI SUDA OP[TINE SOKOBAWSKE BROJ 3608 OD 10.11.1928. , 5628  OD 17.8.1939.

PREMA IZVE[TAJU OD 19.12.1929. NA IMAWU JE BILO:

[QIVA 21

ORAHA 21

TRE[WA 1

KRU[KA 1

JABUKA 1

PREMA IZVE[TAJU OD 13.10.1935. NA IMAWU JE OSTALO NE[TO MALO ORAHA.

PREMA IZVE[TAJU OD 11.8.1945.

PROCEWENA VREDNOST 1934:

80000 DINARA

IZMENE OD 1941.:

PROCEWENA VREDNOST 1946.:

93630 DIN

DODEQENO 1947.:

SADA[WE STAWE:

 

POPOVICA 

VLASNIK:

\OR\E KARA\OR\EVI]

POVR[INA:

45 HA 15A 1 M

BROJ PARCELE:

 

ISTORIJAT-OPIS IMAWA:

ZEMQI[TE VELI^INE OKO 40 HA POKLONILA JE OP[TINA SOKOBAWSKA  KRAQEVI]U \OR\U 1929. OSTALI DEO IMAWA JE U POSEDU OD RANIJE, ALI O TOME NEMA PODATAKA. 1928.JE U POSEDU BILA SAMO WIVA OD 10 HA 48 A.

PREMA IZVE[TAJU IZ 1945. IMAWE ^INI:

WIVA 41 A 39 M

[UMA 43 HA 57 A 04 M

NEPLODNA ZEMQA 45 A 90 M

PROCEWENA VREDNOST 1934:

IZMENE OD 1941.:

PROCEWENA VREDNOST 1946.:

DODEQENO 1947.:

SADA[WE STAWE:

 

IMAWA U CRNOJ GORI

 

MILO^ER 

VLASNIK:

W.K.V.KRAQICA MARIJA

POVR[INA:

35 HA 38 A 0,7 M ( 321  PARCELA)

BROJ PARCELE:

ZKU 252 BLASNI^KI LIST 402 U 173 PARCELE K.O. \ENA[I

ZKU 178 VLASNI^KI LIST 224 U 45 PARCELA K.O. ^ELO BRDO

ZKU 42.74 I 80 VLASNI^KI LIST 93 U 22 PARCELE K.O. SVETI STEFAN

ZKU 184 VLASNI^KI LIST 263 U 10 PARCELA K.O. PR@NO

ISTORIJAT-OPIS IMAWA:

GRA\EWE DVORSKOG KOMPLEKSA JE PO^ELO 26.6.1934.A ZAVR[ENO 1.1.1936.

PODACI POSTOJE TEK OD 1936.GODINE.

NA OSNOVU PUNOMO]JA (DATOG 23.7.1936. A OVERENOG 26.7.1936 OD STRANE UPRAVE DVORA MILO^ER) OD STRANE KRAQICE MARIJE, ARHITEKTA IZ SVETOG STEFANA RIHARD K MERKER PO^IWE OTKUP IMAWA ZA BUDU]E ODMARALI[TE KRAQICE MARIJE.2.2.1939. KRAQICA MARIJA JE OVLASTILA IVANA F HRABROVSKOG , MA[INSKOG MAJORA IZ SVETOG STEFANA DA NASTAVI U WENO IME OTKUP IMAWA U OKOLINI. OTKUPQIVANO JE PRIVATNO,DR@AVNO I CRKVENO IMAWE.

VREDNOST IMAWA NA OSNOVU 28 KUPOPRODAJNIH UGOVORA OD 1937-1939. U MOM POSEDU IZNOSI 1.319.817 DINARA NA KOJE JE PLA]ENA TAKSA OD 4% U IZNOSU OD 52.793 DINARA,UKUPNO 1.372.610 DINARA.

STAWE MAJA 1936.:

     -GLAVNA ZGRADA - DVORAC

       NAMEWENA ZA STANOVAWE KRAWICE, KRAQA I KRAQEVI]A. PODRUM 9 ODEQEWA, PRIZEMQE 18 ODEQEWA I SPRAT 24 ODEQEWA. MERENO U OSNOVI 623,38 M

     -ZGRADA ZA POSLUGU

      POMO]NA ZGRADA ZA POSLUGU I KUJNU. SUTEREN 7 ODEQEWA, PRIZEMQE 7 ODEQEWA I SPRAT 7 ODEQEWA. MERENO U OSNOVI 179,76 M

     -ZGRADA ZA UPRAVU DVORCA

      POMO]NA ZGRADA ZA UPRAVU I KANCELARIJE. PRIZEMQE 9 ODEQEWA. MERENO U OSNOVI 151,47 M

     -ZGRADA ZA STRA@U

      POMO]NA ZGRADA ZA STRA@U. PRIZEMQE 3 ODEQEWA  I SPRAT 3 ODEQEWA. MERENO U OSNOVI 201,48 M

     -GARA@A

      ZGRADA ZA GARA@U I POSLUGU. PRIZEMQE 5 I SPRAT 14 ODEQEWA. MERENO U OSNOVI 346,95 M

     -ELEKTRI^NA CENTRALA I RADIONICA

      POMO]NA ZGRADA ZA CENTRALU, RADIONICE I POSLUGU. PRIZEMQE 7 ODEQEWA I SPRAT 5 ODEQEWA. MERENO U OSNOVI 202,54 M

     -KUJNA ZA @ANDARE

      POMO]NA ZGRADA - KUJNA ZA @ANDARE. PRIZEMQE 4 ODEQEWA. MERENO U OSNOVI 95,93 M

     -SVLA^IONICA NA PLA@I

      PODRUM 1 ODEQEWE PRIZEMQE 2 ODEQEWA  I SPRAT 3 ODEQEWA. MERENO U OSNOVI 54,81 M

     -POQSKI NU@NIK

      SEPTI^KA JAMA ZA SPOREDNE ZGRADE. MERENO U OSNOVI 16,20 M

     -STAN UPRAVNIKA,STALNA STRA@A, RADIO STANICA I PEKARA

      PRIZEMQE MERENO U OSNOVI 320,10 M I SPRAT MERENO U OSNOVI 192,96 M.

 

SVE ZGRADE OSIM  POSLEDWE SU SE KORISTILE OD 5.6.1936. ZGRADA ZA STAN UPRAVNIKA JE GRA\ENA OD 2.5.1937-12.1937. GODINE. WENA VREDNOST JE PROCEWENA 1937. NA 480,000 DINARA.

1940.GODINE JE ZAVR[ENA IZGRADWA VILE TOPLI[ KOJA JE OKO 2-3 PUTA MAWA OD GLAVE VILE.

1.6.1938. KUPQENI SU DELOVI GRADSKIH ZIDINA, GREBENI I CRKVA PREOBRA@EWA U SVETOM STEFANU.

PROCEWENA VREDNOST 1936.:

NEKRETNINE DEVET ZGRADA 4.319.500 DINARA

IZMENE OD 1941.:

STAWE 1946.:

PROCEWENA VREDNOST 1946.:

28.733.685 DINARA

DODEQENO 1947.:

SADA[WE STAWE:

...